Sprawa C-605/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 29 czerwca 2022 r. w sprawie T-306/20, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO - Irlandia i Ornua (La Irlandesa 1943), wniesione w dniu 16 września 2022 r. przez Hijos de Moisés Rodríguez González, SA

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.173.10/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2023 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 29 czerwca
2022 r. w sprawie T-306/20, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO - Irlandia i Ornua (La Irlandesa 1943), wniesione w dniu 16 września 2022 r. przez Hijos de Moisés Rodríguez González, SA
(Sprawa C-605/22 P)

Język postępowania: angielski

(2023/C 173/13)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2023 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Hijos de Moisés Rodríguez González, SA (przedstawiciel: J. García Domínguez, abogado)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Irlandia i Ornua Co-operative Ltd

Postanowieniem z dnia 8 marca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) orzekł, że odwołanie nie zostaje przyjęte do rozpoznania i że Hijos de Moisés Rodríguez González pokrywa własne koszty.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.