Dz.U.UE.C.2018.436.30/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 lipca 2018r. w sprawie T-797/17 Star Television Productions / EUIPO - Marc Dorcel (STAR), wniesione w dniu 21 września 2018 r. przez Star Television Productions Ltd
(Sprawa C-602/18 P)

Język postępowania: francuski

(2018/C 436/41)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Star Television Productions (przedstawiciel: D. Farnsworth, Solicitor)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Marc Dorcel

Postanowieniem z dnia 18 października 2018 r. Trybunał (szósta izba) odrzucił odwołanie