Dz.U.UE.C.2019.4.10/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 24 września 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Liège - Belgia) - Benoît Sauvage, Kristel Lejeune / Państwo belgijskie
(Sprawa C-602/17) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Swobodny przepływ pracowników - Dochody osiągane w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie miejsca zamieszkania - Dwustronna konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - Rozdział kompetencji podatkowych - Kompetencja państwa miejsca zamieszkania do opodatkowania - Łączniki norm kolizyjnych)

Język postępowania: francuski

(2019/C 4/13)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal de première instance de Liège

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Benoît Sauvage, Kristel Lejeune

Strona pozwana: Państwo belgijskie

Sentencja

Artykuł 45 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie wynikającemu z konwencji mającej na celu zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu systemowi podatkowemu państwa członkowskiego, takiemu jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, który to system uzależnia zwolnienie z podatku dochodów osiąganych przez rezydenta innego państwa członkowskiego, związanych z zatrudnieniem w tym ostatnim państwie członkowskim, od warunku, że działalność, ze względu na którą są wypłacane dochody, jest faktycznie wykonywana we wspomnianym państwie członkowskim.

1 Dz.U. C 437 z 18.12.2017.