Sprawa C-598/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 6 października 2021 r. - Confederación Nacional de Centros Especiales de... - OpenLEX

Sprawa C-598/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 6 października 2021 r. - Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo v. Diputación Foral de Guipúzcoa

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.481.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2021 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 6 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia del País Vasco - Hiszpania) - Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee) / Diputación Foral de Guipúzcoa
(Sprawa C-598/19) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Udzielanie zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 20 - Zamówienia zastrzeżone - Uregulowanie krajowe zastrzegające prawo uczestnictwa w niektórych procedurach udzielania zamówień publicznych na rzecz specjalnych ośrodków zatrudnienia z inicjatywy społecznej - Dodatkowe przesłanki nieprzewidziane w dyrektywie - Zasady równego traktowania i proporcjonalności]

Język postępowania: hiszpański

(2021/C 481/16)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2021 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee)

Strona przeciwna: Diputación Foral de Guipúzcoa

Sentencja

Artykuł 20 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie ustanawiało przesłanki dodatkowe w stosunku do przesłanek określonych w tym przepisie, wyłączając tym samym z procedur udzielania zastrzeżonych zamówień publicznych niektórych wykonawców spełniających przesłanki przewidziane w tym przepisie, pod warunkiem poszanowania przez to państwo członkowskie zasad równego traktowania i proporcjonalności.

1 Dz.U. C 363 z 28.10.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.