Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.168.5/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 5 kwietnia 2017 r. - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej/Gilbert Szajner, Forge de Laguiole
(Sprawa C-598/14 P) 1

[Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 8 ust. 4 - Artykuł 65 ust. 1 i 2 - Słowny znak towarowy LAGUIOLE - Wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na wcześniejszym prawie nabytym na mocy prawa krajowego - Stosowanie prawa krajowego przez EUIPO - Rola sądu Unii]

Język postępowania: francuski

(2017/C 168/04)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Druga strona postępowania: Gilbert Szajner (przedstawiciel: A. Sam-Simenot, avocate), Forge de Laguiole (przedstawiciel: F. Fajgenbaum, avocate)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zostaje obciążony kosztami.
3) Forge de Laguiole SARL pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 96 z 23.3.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.