Dz.U.UE.C.2019.54.16/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 października 2018 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg - Niemcy) - Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hannover
(Sprawa C-593/17) 1

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 54/22)

(Dz.U.UE C z dnia 16 października 2018 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy z rejestru.

1 Dz.U. C 32 z 29.1.2018.