Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.436.27/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 21 września 2018 r. - Darie BV / Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
(Sprawa C-592/18)

Język postępowania: niderlandzki

(2018/C 436/37)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Sąd odsyłający

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Darie BV

Strona przeciwna: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Pytania prejudycjalne

1) Czy pojęcie "produkt biobójczy" w rozumieniu art. 3 rozporządzenia 528/2012 1  należy interpretować w ten sposób, że odnosi się ono również do środków, które zawierają jeden lub więcej rodzajów bakterii, enzymów lub innych składników, jeżeli z uwagi na swój specyficzny sposób działania nie mają one bezpośredniego wpływu na szkodliwe organizmy, które mają zwalczać, lecz na powstanie lub odpowiednio istnienie ewentualnego środowiska życia tych organizmów szkodliwych i jakie wymogi muszą być zatem w stosownych wypadkach sformułowane w odniesieniu do takiego działania?
2) Czy dla odpowiedzi na pytanie pierwsze znaczenie ma, że użycie takiego środka wymaga usunięcia szkodliwego organizmu, a jeśli tak - to według jakich kryteriów należy oceniać, że został on usunięty?
3) Czy dla odpowiedzi na pytanie pierwsze znaczenie ma, w jakim terminie dochodzi do działania środka?
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, Dz.U. 2012, L 167, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.