Dz.U.UE.C.2019.16.24/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 15 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret - Dania) - Skatteministeriet / Baby Dan A/S
(Sprawa C-592/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Wspólna taryfa celna - Nomenklatura scalona - Klasyfikacja taryfowa - Pozycje i podpozycje taryfowe 4421, 7326, 7318 15 90, 7318 19 00, 9403 90 10 - Artykuł specjalnie opracowany do mocowania bramek zabezpieczających dla dzieci - Dumping - Ważność rozporządzenia (WE) nr 91/2009 - Przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chin - Porozumienie antydumpingowe Światowej Organizacji Handlu (WTO) - Rozporządzenie (WE) nr 384/ 96 - Artykuł 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1 - Definicja przemysłu wspólnotowego

Język postępowania: duński

(2019/C 16/30)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Vestre Landsret

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Skatteministeriet

Strona przeciwna: Baby Dan A/S

Sentencja

1) Nomenklaturę scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, w brzmieniu wynikającym kolejno z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r. i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1031/2008 z dnia 19 września 2008 r. należy interpretować w ten sposób, że artykuł, taki jak będący przedmiotem postępowania głównego, który umożliwia mocowanie do ściany lub futryny drzwi ruchomych bramek zabezpieczających dla dzieci, nie stanowi części tych bramek i powinien być zaklasyfikowany do podpozycji 7318 15 90 Nomenklatury scalonej.
2) Analiza czwartego pytania prejudycjalnego nie wykazała istnienia żadnych okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ważność rozporządzenia Rady (WE) nr 91/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.
1 Dz.U. C 424 z 11.12.2017.