Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.239.12/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 11 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy) - The Shirtmakers BV/ Staatssecretaris van Financiën
(Sprawa C-59/16) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Unia celna - Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 - Wspólnotowy kodeks celny - Artykuł 32 ust. lit. e) ppkt (i) - Wartość celna - Wartość transakcyjna - Ustalenie - Pojęcie "kosztów transportu"]

Język postępowania: niderlandzki

(2017/C 239/15)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: The Shirtmakers BV

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën

Sentencja

Artykuł 32 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny należy interpretować w ten sposób, że pojęcie "kosztów transportu" w rozumieniu tego przepisu obejmuje zawartą w fakturze wystawionej przez spedytora importerowi dodatkową kwotę, która odpowiada marży zysku i kosztom poniesionym przez tego spedytora z tytułu świadczenia przez niego usługi organizacji transportu towarów przywożonych na terytorium celne Unii Europejskiej.

1 Dz.U. C 145 z 25.4.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.