Sprawa C-589/20: Wyrok Trybunału (trzecie izba) z dnia 2 czerwca 2022 r. - JR v. Austrian Airlines AG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.284.7/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2022 r.

Wyrok Trybunału (trzecie izba) z dnia 2 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Korneuburg - Austria) - JR/Austrian Airlines AG
(Sprawa C-589/20) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Transport lotniczy - Konwencja montrealska - Artykuł 17 ust. 1 - Odpowiedzialność przewoźników lotniczych w razie śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera - Pojęcie "wypadku", który spowodował śmierć lub uszkodzenia ciała - Uszkodzenie ciała doznane w trakcie wysiadania - Artykuł 20 - Zwolnienie przewoźnika lotniczego z odpowiedzialności - Pojęcie "niedbalstwa lub innego bezprawnego działania lub zaniechania powodującego poniesioną przez poszkodowanego pasażera szkodę lub przyczyniające się do jej powstania" - Upadek pasażera, który nie skorzystał z poręczy mobilnych schodów pasażerskich]

Język postępowania: niemiecki

(2022/C 284/05)

(Dz.U.UE C z dnia 25 lipca 2022 r.)

Sąd odsyłający

Landesgericht Korneuburg

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: JR

Strona pozwana: Austrian Airlines AG

Sentencja

1) Artykuł 17 ust. 1 Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, zawartej w Montrealu w dniu 28 maja 1999 r., podpisanej przez Wspólnotę Europejską w dniu 9 grudnia 1999 r. i zatwierdzonej w jej imieniu decyzją Rady 2001/539/WE z dnia 5 kwietnia 2001 r., należy interpretować w ten sposób, że sytuacja, w której pasażer z nieustalonego powodu spada z mobilnych schodów przeznaczonych do wysiadania pasażerów z samolotu i doznaje obrażeń, wchodzi w zakres pojęcia "wypadku" w rozumieniu tego przepisu, nawet jeśli dany przewoźnik lotniczy nie uchybił w tym względzie swoim obowiązkom w zakresie zachowania należytej staranności i zapewnienia bezpieczeństwa.

2) Artykuł 20 zdanie pierwsze Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, zawartej w Montrealu w dniu 28 maja 1999 r., należy interpretować w ten sposób, że jeżeli wypadek, w wyniku którego pasażer doznał szkody, polega na tym, że pasażer ten spadł z nieustalonego powodu z mobilnych schodów przeznaczonych do wysiadania pasażerów z samolotu, dany przewoźnik lotniczy może zostać zwolniony z odpowiedzialności w stosunku do tego pasażera tylko w zakresie, w jakim - przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności, w jakich powstała ta szkoda - przewoźnik ten udowodni, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa krajowego i z zastrzeżeniem poszanowania zasad równoważności i skuteczności, że niedbalstwo lub inne bezprawne działanie lub zaniechanie ze strony tego pasażera spowodowało powstanie szkody poniesionej przez tego pasażera lub przyczyniło się do jej powstania w rozumieniu tego przepisu.

1 Dz.U. C 35 z 1.2.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.