Dz.U.UE.C.2019.54.16/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 2018 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State - Niderlandy) - Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / D, I / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Sprawa C-586/17) 1

Język postępowania: niderlandzki

(2019/C 54/21)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2018 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy z rejestru.

1 Dz.U. C 5 z 8.1.2018.