Sprawa C-583/22 PPU: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 12 stycznia 2023 r. - postępowanie karne przeciwko MV

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.71.12/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lutego 2023 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 12 stycznia 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof - Niemcy) - postępowanie karne przeciwko MV
(Sprawa C-583/22 PPU) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych - Decyzja ramowa 2008/675/WSiSW - Artykuł 3 ust. 1 - Zasada uwzględniania uprzednich wyroków skazujących zapadłych w innym państwie członkowskim - Obowiązek uznania, że z tymi wyrokami skazującymi wiążą się skutki równoważne skutkom wiążącym się z uprzednimi krajowymi wyrokami skazującymi - Przepisy krajowe dotyczące wymierzania kary łącznej w wyroku łącznym - Wielość przestępstw - Określenie wymiaru kary łącznej - Górna granica 15 lat dla ograniczonych czasowo kar pozbawienia wolności - Artykuł 3 ust. 5 - Wyjątek - Przestępstwo popełnione przed wydaniem lub wykonaniem wyroków w innym państwie członkowskim]

Język postępowania: niemiecki

(2023/C 71/14)

(Dz.U.UE C z dnia 27 lutego 2023 r.)

Sąd odsyłający

Bundesgerichtshof

Strona w postępowaniu głównym w sprawie karnej

MV

Przy udziale: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Sentencja

1) Artykuł 3 ust. 1 i 5 decyzji ramowej Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

należy interpretować w ten sposób, że:

państwo członkowskie nie jest zobowiązane, w postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko danej osobie, do przypisania uprzednim wyrokom skazującym zapadłym w innym państwie członkowskim wobec tej osoby i dotyczącym innych czynów, skutków równoważnych skutkom wiążącym się z uprzednimi krajowymi wyrokami skazującymi zgodnie z przepisami danego prawa krajowego dotyczącymi wymierzania kary łącznej, gdy po pierwsze przestępstwo, w którego sprawie toczy się to postępowanie zostało popełnione zanim zapadły te uprzednie wyroki skazujące, a po drugie, uwzględnienie wspomnianych uprzednich wyroków skazujących zgodnie z tymi przepisami prawa krajowego uniemożliwiłoby sądowi krajowemu, przed którym toczy się owo postępowanie, orzeczenie kary możliwej do wykonania względem osoby, której sprawa dotyczy.

2) Artykuł 3 ust. 5 akapit drugi decyzji ramowej 2008/675

należy interpretować w ten sposób, że:

uwzględnianie uprzednich wyroków skazujących zapadłych w innym państwie członkowskim w rozumieniu tego przepisu nie wymaga, by sąd krajowy ustalił i uzasadnił w sposób konkretny negatywny skutek wynikający z niemożności wymierzenia kary łącznej w wyroku łącznym, która jest przewidziana dla uprzednich krajowych wyroków skazujących.

1 Dz.U. C 424 z 7.11.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.