Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.96.2/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2015 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin (Niemcy) w dniu 16 grudnia 2014 r. - Adwokat Sandra Bitter jako syndyk masy upadłości Ziegelwerk Höxter GmbH/Republika Federalna Niemiec
(Sprawa C-580/14)

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 096/03)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2015 r.)

Sąd odsyłający

Verwaltungsgericht Berlin

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Adwokat Sandra Bitter jako syndyk masy upadłości Ziegelwerk Höxter GmbH Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec

Pytanie prejudycjalne

Czy przepis art. 16 ust. 3 zdanie drugie dyrektywy 2003/87 1 , zgodnie z którym kara za przekroczenie emisji wynosi 100 EUR za każdą wyemitowaną tonę równoważnika ditlenku węgla, w odniesieniu do której operator lub operator statku powietrznego nie zwrócił uprawnień, narusza zasadę proporcjonalności?

1 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275, s. 32).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.