Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.168.15/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 6 kwietnia 2017 r. - Komisja Europejska/Republika Federalna Niemiec
(Sprawa C-58/16) 1

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Wzmocnienie ochrony portów - Dyrektywa 2005/65/WE - Artykuł 2 ust. 3 oraz art. 6, 7 i 9 - Naruszenie - Brak oceny stanu ochrony portów - Granice portów, plan ochrony portów i oficer ochrony portów - Brak ustalenia)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 168/18)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: W. Mölls i L. Nicolae, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze i R. Kanitz, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Nie zapewniając, w odniesieniu do niemieckich portów: Düsseldorf, Kolonia-Niehl I, Godorf, Duisburg-Rheinhausen, Neuss, Duisburg Außen-/Parallelhafen, Krefeld-Linn, Stromhafen Krefeld, Duisburg Ruhrort-Meiderich, Gelsenkirchen i Mülheim w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia (Niemcy), ustalenia granic portów, zatwierdzenia oceny stanu ochrony i plany ochrony portów, jak też powołania oficera ochrony portów, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom ciążącym na tym państwie na mocy art. 2 ust. 3, a także art. 6, 7 i 9 dyrektywy 2005/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portów.
2) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 118 z 4.4.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.