Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.270.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 sierpnia 2015 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 11 czerwca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof - Niemcy) - Hauptzollamt Hannover/Amazon EU Sàrl
(Sprawa C-58/14) (1)

[Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 - Unia celna i Wspólna taryfa celna - Nomenklatura Scalona - Pozycja 8543 70 - Maszyny i aparatura, elektryczne, posiadające indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w dziale 85 Nomenklatury Scalonej - Podpozycje 8543 70 10 i 8543 70 90 - Czytnik książek elektronicznych z funkcjami tłumaczenia lub słownikowymi]

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 270/10)

(Dz.U.UE C z dnia 17 sierpnia 2015 r.)

Sąd odsyłający

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Hauptzollamt Hannover

Strona pozwana: Amazon EU Sàrl

Sentencja

Nomenklaturę Scaloną, zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie Nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 861/2010 z dnia 5 października 2010 r. należy interpretować w ten sposób, że czytnik książek elektronicznych wyposażony w funkcję tłumaczenia lub słownikową należy klasyfikować, w sytuacji gdy funkcja ta nie stanowi podstawowej funkcji produktu, czego ustalenie należy do sądu odsyłającego, do podpozycji 8543 70 90 a nie do podpozycji 8543 70 10.

(1) Dz.U. C 142 z 12.5.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.