Sprawa C-570/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 2 maja 2011 r. - Komisja Europejska przeciwko Irlandii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.252.28/5

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 sierpnia 2011 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 2 maja 2011 r. - Komisja Europejska przeciwko Irlandii

(Sprawa C-570/10)(1)

(2011/C 252/64)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 27 sierpnia 2011 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 63 z 26.2.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.