Sprawa C-568/07: Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Grecka.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.180.11/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 sierpnia 2009 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 czerwca 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-568/07)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Artykuły 43 WE i 48 WE - Optycy - Warunki przedsiębiorczości - Zakładanie i prowadzenie salonów optycznych - Ryczałt)

(2009/C 180/18)

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2009 r.)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Zavvos i E. Traversa)

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciel: E. Skandalou, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Niepełne wykonanie wyroku Trybunału z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie C-140/03 Komisja przeciwko Republice Greckiej w sprawie naruszenia art. 43 WE i art. 48 WE w odniesieniu do własności, zakładania i prowadzenia salonów optycznych - Ustawodawstwo krajowe przewidujące, że właścicielami salonów optycznych mogą być wyłącznie licencjonowani optycy - Wniosek o nałożenie kary pieniężnej.

Sentencja

1) Nie podejmując do dnia, w którym upłynął termin wyznaczony w uzasadnionej opinii wystosowanej przez Komisję Wspólnot Europejskich w trybie art. 228 WE, środków zapewniających wykonanie wyroku z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie C-140/03 Komisja przeciwko Grecji, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 228 ust. 1 WE.

2) Republika Grecka zostaje obciążona obowiązkiem zapłaty na rzecz Komisji Wspólnot Europejskich, na rachunek "Dochody własne Wspólnoty Europejskiej", ryczałtu w kwocie 1 mln EUR.

3) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 64 z 8.3.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.