Dz.U.UE.C.2018.436.24/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 6 września 2018 r. - Société Générale S.A. / Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale lombardia Ufficio Contenzioso
(Sprawa C-565/18)

Język postępowania: włoski

(2018/C 436/33)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Sąd odsyłający

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Société Générale S.A.

Druga strona postępowania: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale lombardia Ufficio Contenzioso

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 18, 56 i 63 TFUE sprzeciwiają się przepisom krajowym stosującym do transakcji finansowych, niezależnie od państwa rezydencji operatorów finansowych i pośrednika, podatek obciążający strony transakcji, który jest równy stałej kwocie rosnącej zgodnie z zakresami wartości obrotu i zmiennej w zależności od rodzaju instrumentu będącego przedmiotem obrotu oraz od wartości umowy i jest należny z uwagi na okoliczność, że przedmiotem transakcji podlegających opodatkowaniu jest obrót instrumentem pochodnym opartym na papierach wartościowych wyemitowanych przez spółkę będącą rezydentem państwa, w którym podatek ten jest ustanowiony?