Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.13/4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 stycznia 2017 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 16 stycznia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover - Niemcy) - Peter Roßnagel, Alexandre Schröter/TUIfly GmbH
(Sprawa C-562/16) 1

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 202/23)

(Dz.U.UE C z dnia 16 stycznia 2017 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 46 z 13.2.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.