Sprawa C-561/13: Hoštická a.s., Jaroslav Haškovec, Zemědělské družstvo Senice na Hané v. Česká republika - Ministerstvo zemědělství (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.462.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 grudnia 2014 r.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 15 października 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Obvodní soud pro Prahu 1 - Republika Czeska) - Hoštická a. s., Jaroslav Haškovec, Zemědělské družstvo Senice na Hané przeciwko Česká republika - Ministerstvo zemědělství
(Sprawa C-561/13) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Wspólna polityka rolna - Systemy wsparcia - Wprowadzenie systemów wsparcia w nowych państwach członkowskich - Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 - Artykuł 143ba - Rozporządzenie (WE) nr 73/2009 - Artykuł 126 - Oddzielna płatność z tytułu cukru - Oderwanie tej płatności od produkcji - Pojęcie "kryteriów przyjętych przez dane państwa członkowskie w roku 2006 i 2007" - Okres reprezentatywny)

Język postępowania: czeski

(2014/C 462/16)

(Dz.U.UE C z dnia 22 grudnia 2014 r.)

Sąd odsyłający

Obvodní soud pro Prahu 1

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Hoštická a.s., Jaroslav Haškovec, Zemědělské družstvo Senice na Hané

Strona pozwana: Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Sentencja

Artykuł 126 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie "kryteriów przyjętych przez dane państwa członkowskie w roku 2006 i 2007" obejmuje rok gospodarczy, jaki państwa członkowskie powinny wybrać do dnia 30 kwietnia 2006 r. jako okres reprezentatywny dla przyznawania oddzielnej płatności z tytułu cukru na podstawie art. 143ba ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/ 2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/ 2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 319/2006 z dnia 20 lutego 2006 r., rozporządzeniem Rady (WE) nr 2011/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. i rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r.

1 Dz.U. C 45 z 15.2.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.