Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.54.19/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Hamburg - Niemcy) - Eurowings GmbH / JJ; KI
(Sprawa C-557/18) 1

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 54/33)

(Dz.U.UE C z dnia 8 listopada 2018 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy z rejestru.

1 Dz.U. C 436 z 3.12.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.