Sprawa C-556/13: "Litaksa" UAB v. "BTA Insurance Company" SE (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.171.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 maja 2015 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 marca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Litwa) - "Litaksa" UAB/"BTA Insurance Company" SE
(Sprawa C-556/13) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Obowiązkowe ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów samochodowych - Dyrektywa 90/232/EWG - Artykuł 2 - Zróżnicowanie wysokości składki ubezpieczeniowej w zależności od terytorium, na którym użytkowany jest pojazd)

Język postępowania: litewski

(2015/C 171/05)

(Dz.U.UE C z dnia 26 maja 2015 r.)

Sąd odsyłający

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: "Litaksa" UAB

Strona pozwana: "BTA Insurance Company" SE

Sentencja

Artykuł 2 trzeciej dyrektywy Rady 90/232/EWG z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/14/WE z dnia 11 maja 2005 r., należy interpretować w ten sposób, że pojęciu "tej samej składki" w rozumieniu tego artykułu nie odpowiada składka, która różni się w zależności od tego, czy ubezpieczony pojazd ma być użytkowany wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego, w którym znajduje się jego stałe miejsce postoju, czy też na całym terytorium Unii Europejskiej.

1 Dz.U. C 24 z 25.1.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.