Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.114.7/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 kwietnia 2013 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 lutego 2013 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec

(Sprawa C-556/10)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Transport - Rozwój kolei wspólnotowych - Dyrektywa 91/440/EWG - Artykuł 6 ust. 3 i załącznik II - Dyrektywa 2001/14/WE - Artykuł 4 ust. 2 i art. 14 ust. 2 - Zarządca infrastruktury - Niezależność organizacyjna i decyzyjna - Struktura holdingu - Dyrektywa 2001/14 - Artykuł 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1 - Ustalanie opłat na bazie kosztów bezpośrednich - Pobieranie opłat - Koszty bezpośrednie - Koszty całkowite - Dyrektywa 2001/14 - Artykuł 6 ust. 2 - Brak mechanizmu zachęcającego do obniżania kosztów - Dyrektywa 91/440 - Artykuł 10 ust. 7 - Dyrektywa 2001/14 - Artykuł 30 ust. 4 - Organ kontrolny - Kompetencje)

(2013/C 114/07)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 20 kwietnia 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Braun i H. Støvlbæk, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze, J. Möller, N. Graf Vitzthum, pełnomocnicy oraz R. Van der Hout, advocaat)

Interwenienci popierający żądania strony pozwanej: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, J. Očková i T. Müller, pełnomocnicy), Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik i S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Brak przyjęcia w przewidzianym terminie wszystkich przepisów niezbędnych w celu zastosowania się do art. 6 ust. 3 i do załącznika II do dyrektywy Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz.U. L 237, s. 25) oraz art. 2, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 1, art. 14 ust. 2 i art. 30 ust. 4 dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa (Dz.U. L 75, s. 29)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.
3) Republika Czeska i Republika Włoska pokrywają własne koszty.
______

(1) Dz.U. C 38 z 5.2.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.