Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.114.6/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 kwietnia 2013 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 lutego 2013 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii

(Sprawa C-555/10)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Transport - Rozwój kolei wspólnotowych - Dyrektywa 91/440/EWG - Artykuł 6 ust. 3 i załącznik II - Dyrektywa 2001/14/WE - Artykuł 4 ust. 2 i art. 14 ust. 2 - Zarządca infrastruktury - Niezależność organizacyjna i decyzyjna - Struktura holdingu - Niepełna transpozycja)

(2013/C 114/06)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 20 kwietnia 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Braun, B. Simon, R. Vidal Puig i H. Støvlbæk, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Austrii (przedstawiciele: C. Pesendorfer i U. Zechner, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik i S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Brak przyjęcia w przewidzianym terminie wszystkich przepisów niezbędnych do zastosowania się do art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz.U. L 237, s. 25) i załącznika II do tej dyrektywy oraz do art. 4 ust. 2 i art. 14 ust. 2 dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa (Dz.U. L 75, s. 29)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.
3) Republika Włoska ponosi własne koszty.
______

(1) Dz.U. C 30 z 29.1.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.