Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.129.12/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 stycznia 2017 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 stycznia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cantabria - Hiszpania) - Luca Jerónimo García Almodóvar, Catalina Molina Moreno/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SAU
(Sprawa C-554/15) 1

Język postępowania: hiszpański

(2017/C 129/16)

(Dz.U.UE C z dnia 26 stycznia 2017 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 27 z 25.1.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.