Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.28/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 6 maja 2019 r. w sprawie T-283/18, Bernis i in./Europejski Bank Centralny (EBC), wniesione w dniu 17 lipca 2019 r. przez Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA
(Sprawa C-552/19 P)

(2019/C 305/35)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (przedstawiciele: O.H. Behrends, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Europejski Bank Centralny (EBC)

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o:

- uchylenie postanowienia Sądu z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie T-283/18;
- stwierdzenie dopuszczalności skargi zmierzającej do stwierdzenia nieważności;
- przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpatrzenia w celu rozpoznania skargi zmierzającej do stwierdzenia nieważności;
- obciążenie EBC kosztami wnoszących odwołanie i kosztami postępowania odwoławczego.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący podnosi dwa zarzuty na poparcie swego odwołania:

1) Naruszenie przez Sąd art. 263 TFUE poprzez brak oparcie swojego postanowienia na rzeczywiście podjętej przez EBC decyzji.
2) Zaskarżone postanowienie jest oparte na nieprawidłowej wykładni art. 18 ust. 1 SRMR 1 .
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. 2014, L 225, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.