Dz.U.UE.C.2018.436.22/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 29 sierpnia 2018 r. - Indaco Service Soc.coop.sociale, Coop. sociale il Melograno / UfficioTerritoriale del Governo Tarano
(Sprawa C-552/18)

Język postępowania: włoski

(2018/C 436/29)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Indaco Service Soc.coop.sociale, Coop. sociale il Melograno

Strona pozwana: UfficioTerritoriale del Governo Tarano.

Pytanie prejudycjalne

Czy prawo Unii Europejskiej i w szczególności art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE 1  w sprawie zamówień publicznych w związku z motywem 101 tej dyrektywy oraz zasadą proporcjonalności i zasadą równego traktowania stoją na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, takiemu jak przepis rozpatrywany w niniejszej sprawie, który, określając "poważne wykroczenie zawodowe" jako obowiązkową podstawę wykluczenia, stanowi, że w przypadku gdy wykroczenie zawodowe spowodowało wcześniejsze rozwiązanie umowy o zamówienie, wykonawca może zostać wykluczony tylko wtedy, gdy decyzja nie została zaskarżona lub gdy została utrzymana w mocy w wyniku postępowania sądowego?

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94, s. 65).