Sprawa C-550/14: Envirotec Denmark ApS v. Skatteministeriet (orzeczenie wstępne). - OpenLEX

Sprawa C-550/14: Envirotec Denmark ApS v. Skatteministeriet (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.260.4/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 lipca 2016 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 maja 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret - Dania) - Envirotec Denmark ApS/Skatteministeriet
(Sprawa C-550/14) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej - Dyrektywa 2006/112/WE - Odwrotne obciążenie - Artykuł 198 ust. 2 - Złoto w postaci surowca lub półproduktu - Pojęcie - Artykuł 199 ust. 1 lit. d) oraz załącznik VI - Zużyte materiały, odpady i złom - Sztabki uformowane poprzez stopienie różnych przedmiotów i złomu, przeznaczone do umożliwienia ekstrakcji złota i o próbie 325 tysięcznych lub większej)

Język postępowania: duński

(2016/C 260/04)

(Dz.U.UE C z dnia 18 lipca 2016 r.)

Sąd odsyłający

Østre Landsret

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Envirotec Denmark ApS

Strona pozwana: Skatteministeriet

Sentencja

Artykuł 198 ust. 2 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że przepis ten ma zastosowanie do dostawy sztabek, takich jak będące przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, złożonych z surowego przypadkowego stopu uzyskanego z połączenia złomu i rożnych przedmiotów metalowych zawierających złoto a także inne metale, materiały i substancje oraz mających próbę około 500 lub 600 tysięcznych złota, w zależności od sztabki.

1 Dz.U. C 56 z 16.02.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.