Sprawa C-55/19 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2021 r. - Prosegur Compañía de Seguridad, SA v. Komisja... - OpenLEX

Sprawa C-55/19 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2021 r. - Prosegur Compañía de Seguridad, SA v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.481.6/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 listopada 2021 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2021 r. - Prosegur Compañía de Seguridad, SA / Komisja Europejska
(Sprawa C-55/19 P) 1

[Odwołanie - Pomoc państwa - Artykuł 107 ust. 1 TFUE - System podatkowy - Przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiające przedsiębiorstwom mającym rezydencję podatkową w Hiszpanii amortyzację wartości firmy wynikającej z nabycia udziałów w przedsiębiorstwach mających rezydencję podatkową poza tym państwem członkowskim - Pojęcie "pomocy państwa" - Warunek dotyczący selektywności - System odniesienia - Odstępstwo - Odmienne traktowanie - Uzasadnienie odmiennego traktowania]

Język postępowania: hiszpański

(2021/C 481/08)

(Dz.U.UE C z dnia 29 listopada 2021 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Prosegur Compañía de Seguridad, SA (przedstawiciele: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero i A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes i P. Němečková, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Prosegur Compañía de Seguridad SA zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 112 z 25.3.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.