Dz.U.UE.C.2019.35.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 29 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof - Niemcy) - Finanzamt Goslar / baumgarten sports & more GmbH
(Sprawa C-548/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Podatki - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Opodatkowanie agencji zawodowych graczy piłki nożnej - Płatność rozłożona na raty i uzależniona od warunku - Zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego, wymagalność i odzyskanie podatku

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 35/09)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Finanzamt Goslar

Strona przeciwna: baumgarten sports & more GmbH

Sentencja

Artykuł 63 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w związku z art. 64 ust. 1 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego i wymagalność podatku związanego ze świadczeniem przez agenta usług pośrednictwa odnoszących się do zawodowych graczy piłki nożnej, takim jak będące przedmiotem postępowania głównego, w odniesieniu do którego to świadczenia dokonano warunkowych, rozłożonych na raty płatności przez okres kilku lat po transferze, uznać za mające miejsce w dniu transferu.

1 Dz.U. C 437 z 18.12.2017.