Dz.U.UE.C.2019.16.24/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 listopada 2018 r. - BPC Lux 2 Sàrl/Komisja Europejska, Republika Portugalska
(Sprawa C-544/17 P) 1

(Odwołanie - Pomoc państwa - Skarga o stwierdzenie nieważności - Dopuszczalność - Pomoc przyznana przez władze portugalskie w ramach rozwiązania instytucji finansowej Banco Espírito Santo SA - Stworzenie i kapitalizacja instytucji pomostowej - Decyzja Komisji Europejskiej uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym - Interes prawny - Skarga przed sądami krajowymi mająca na celu stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie rozwiązania Banco Espírito Santo)

Język postępowania: angielski

(2019/C 16/29)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: BPC Lux 2 Sàrl (przedstawiciele: J. Webber i M. Steenson, solicitors, B. Woolgar, barrister i K. Bacon, QC)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn i P.J. Loewenthal, pełnomocnicy), Republika Portugalska

Sentencja:

1) Postanowienie Sądu Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2017 r., BBPC Lux 2 i in./Komisja (T-812/14, niepublikowane, EU:T:2017:560) zostaje uchylone.
2) Sprawa zostaje przekazana Sądowi Unii Europejskiej do ponownego rozpoznania.
3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
1 Dz.U. C 402 z 27.11.2017.