Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.359.6/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 grudnia 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 15 października 2013 r. - Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa C-540/13)

(2013/C 359/09)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 7 grudnia 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Parlament Europejski (przedstawiciele: F. Drexler, A. Caiola, M. Pencheva, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

- Stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2013/392/UE z dnia 22 lipca 2013 r. dotyczącej wyznaczenia daty, od której staje się skuteczna decyzja 2008/633/WSiSW w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do wizowego systemu informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania 1 ;
- utrzymanie w mocy skutków decyzji Rady 2013/392/UE do dnia, w którym zostanie ona zastąpiona nowym aktem przyjętym w należytej formie;
- obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Parlament Europejski podnosi dwa zarzuty w uzasadnieniu skargi.

W pierwszej kolejności Parlament Europejski kwestionuje zastosowanie przez Radę błędnej procedury decyzyjnej do wydania decyzji 2013/392/UE. Parlament Europejski powinien bowiem być zaangażowany w wydanie zaskarżonej decyzji w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Ze względu na to, że Parlament Europejski nie uczestniczył w przyjęciu tego aktu, uważa on, że w procedurze decyzyjnej przyjętej przez Radę naruszono istotne wymogi proceduralne.

W drugiej kolejności Parlament Europejski zarzuca Radzie, że wykorzystała albo podstawę prawną uchyloną przez wejście w życie traktatu z Lizbony, albo wtórną podstawę prawną, która jest niezgodna z prawem zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości.

Wreszcie, w razie gdyby Trybunał zdecydował o stwierdzeniu nieważności zaskarżonej decyzji, Parlament uważa, że byłoby właściwe, by Trybunał utrzymał w mocy skutki zaskarżonej decyzji, zgodnie z art. 264 akapit drugi TFUE, do dnia, w którym zostanie ona zastąpiona nowym aktem przyjętym w należytej formie.

1 Dz.U. L 198, s. 45.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.