Sprawa C-54/09 P: Republika Grecka v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.246.5/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2010 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 29 lipca 2010 r. Republika Grecka przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa C-54/09 P)(1)

(Odwołanie - Rolnictwo - Wspólna organizacja rynku wina - Pomoc w zakresie restrukturyzacji i przekształcania winnic - Rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 - Ustalenie ostatecznych przydziałów środków finansowych przyznanych państwom członkowskim - Rozporządzenie nr 1227/2000 - Artykuł 16 ust. 1 - Termin - Wiążący charakter)

(2010/C 246/07)

Język postępowania: grecki

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2010 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Republika Grecka (przedstawiciele: I. Chalkias i M. Tassopoulou, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. Tserepa-Lacombe i F. Jimeno Fernández, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie T-339/06 Grecja przeciwko Komisji, w którym Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2006/669/WE z dnia 4 października 2006 r. określającej ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2006 (notyfikowanej pod nr C(2006) 4348) (Dz.U. L 275, s. 62) w zakresie, w jakim ustalono w niej liczbę hektarów i ostateczne przydziały finansowe dla Grecji

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami.

______

(1) Dz.U. C 82 z 4.4.2009.

+

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.