Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.213.15/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Postanowienie Trybunału dziesiąta izba) z dnia 27 kwietnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Spezializat Mures - Rumunia) - Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA
(Sprawa C-535/16) 1

(skopiować słowa kluczowe bez cudzysłowia)

Język postępowania: rumuński

(2017/C 213/17)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Tribunalul Spezializat Mures

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Michael Tibor Bachman

Strona pozwana: FAER IFN SA

Sentencja

Artykuł 2 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że osoba fizyczna, która poprzez umowę odnowienia zobowiązała się względem przedsiębiorstwa handlowego będącego profesjonalną instytucją kredytową do spełnienia zobowiązania w przedmiocie spłaty kredytów początkowo udzielonych spółce w celach związanych z jej działalnością, może zostać uznana za konsumenta w rozumieniu tego przepisu, jeżeli ta osoba fizyczna nie ma oczywistego związku z ową spółką i działała w ten sposób w celach, które nie wchodzą w zakres jej działalności zawodowej, lecz z powodu związków z osobą, która kontrolowała wspomnianą spółkę, oraz z osobami, które podpisały umowy dodatkowe do pierwotnych umów o kredyt (umowy poręczenia lub gwarancji na nieruchomości/hipoteki).

1 Dz.U. C 38 z 6.2.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.