Sprawa C-535/06 P: Moser Baer India Ltd v. Rada Unii Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich i Committee of European CD-R and DVD+/-R Manufacturers (CECMA).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.256.2/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 października 2009 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 września 2009 r. - Moser Baer India Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Komisji Wspólnot Europejskich i Committee of European CD-R and DVD+/-R Manufacturers (CECMA)

(Sprawa C-535/06 P)(1)

(Odwołanie - Dumping - Przywóz zapisywalnych dysków kompaktowych z Indii - Rozporządzenie (WE) nr 960/2003 - Kalkulacja kwoty subsydium stanowiącego podstawę dla środków wyrównawczych - Ustalenie szkody - Artykuł 8 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 2026/97)

(2009/C 256/02)

(Dz.U.UE C z dnia 24 października 2009 r.)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Moser Baer India Ltd (Przedstawiciele: K. Adamantopoulos, dikigoros, R. MacLean, Solicitor)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (Przedstawiciele: J.-P. Hix, pełnomocnik oraz G. Berrisch, Rechtsanwalt), Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: H. van Vliet oraz T. Scharf, pełnomocnicy), Committee of European CD-R and DVD+/-R Manufacturers (CECMA)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 4 października 2006 r. w sprawie T-300/03 Moser Baer India Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej oddalającego skargę o stwierdzenie nieważności rozporządzenia (WE) nr 960/2003 z dnia 2 czerwca 2003 r. nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz zapisywalnych dysków kompaktowych pochodzących z Indii (Dz.U. L 138, s. 1), w zakresie w jakim dotyczy ono skarżącej.

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Moser Baer India Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

3) Komisja Wspólnot Europejskich ponosi własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 69 z 24.3.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.