Sprawa C-530/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Satversmes tiesa (Łotwa) w dniu 20 października 2020 r. -SIA EUROAPTIEKA / Ministru kabinets.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.443.16

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 2020 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Satversmes tiesa (Łotwa) w dniu 20 października 2020 r. -SIA EUROAPTIEKA / Ministru kabinets
(Sprawa C-530/20)

(2020/C 443/17)

Język postępowania: łotewski

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2020 r.)

Sąd odsyłający

Satversmes tiesa

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SIA EUROAPTIEKA

Instytucja, która wydała sporny akt: Ministru kabinets

Pytania prejudycjalne

1)
Czy działalność, o której mowa w zaskarżonym przepisie, należy uznać za reklamę produktów leczniczych w rozumieniu tytułu VIII dyrektywy 2001/83/WE 1  ("Reklama")?
2)
Czy art. 90 dyrektywy 2001/83/WE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie obowiązywaniu przepisów państwa członkowskiego, które rozszerzają listę zakazanych sposobów reklamy i nakładają surowsze ograniczenia niż te wyraźnie wskazane w art. 90 tej dyrektywy?
3)
Czy należy uznać, że zaskarżony w postępowaniu głównym przepis ogranicza reklamę produktów leczniczych w celu promowania racjonalnego stosowania tych produktów w rozumieniu art. 87 ust. 3 dyrektywy 2001/83/WE?
1 Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. 2001, L 311, s. 67).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.