Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.38.15/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 lutego 2016 r.

Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 22 października 2015 r. - Komisja Europejska/Republika Grecka
(Sprawa C-530/14 P) 1

(Odwołanie - Pomoc państwa - Kasyna greckie - Regulacja przewidująca wynoszące 80 % obciążenie pobierane od opłat za wejście w różnej wysokości - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym - Pojęcie pomocy państwa - Korzyść - Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne)

Język postępowania: grecki

(2016/C 038/21)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lutego 2016 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouchagiar i P.J. Loewenthal, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Republika Grecka (przedstawiciele: K. Boskovits i P. Mylonopoulos, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w części oddalone.
2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 26 z 26.1.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.