Sprawa C-530/07: Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Portugalska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.153.8/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lipca 2009 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 maja 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

(Sprawa C-530/07)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 91/271/EWG - Zanieczyszczenie środowiska - Oczyszczanie ścieków komunalnych - Artykuł 3 i 4)

(2009/C 153/16)

Język postępowania: portugalski

(Dz.U.UE C z dnia 4 lipca 2009 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: S. Pardo Quintillán i G. Braga da Cruz, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez Fernandes i M.J. Lois, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Brak przyjęcia w wyznaczonym terminie przepisów niezbędnych w celu zastosowania się do art. 3 i 4 dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135, s. 40)

Sentencja

1) Nie wyposażając zgodnie z art. 3 dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych gmin Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), Costa de Aveiro, Covilhã, Espinho/Feira, Ponta Delgada, Póvoa de Varzim/Vila do Conde oraz Santa Cita w systemy kanalizacji i nie poddając powtórnemu oczyszczaniu lub innemu równie skutecznemu oczyszczaniu zgodnie z art. 4 ścieków gmin Alverca, Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), Carvoeiro, Costa de Aveiro, Costa Oeste, Covilhã, Lissabon, Matosinhos, Milfontes, Nazaré/ Famalicão, Ponta Delgada, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Franca de Xira oraz Vila Real de Santo António, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy art. 3 i 4 tej dyrektywy.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 37 z 9.2.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.