Sprawa C-527/09: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 22 czerwca 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Estonii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.288.27/4

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2010 r.

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 22 czerwca 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Estonii

(Sprawa C-527/09)(1)

(2010/C 288/49)

Język postępowania: estoński

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2010 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 63 z 13.3.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.