Dz.U.UE.C.2019.54.19/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2018 r.

Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 23 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Förvaltningsrätten i Göteborg - Szwecja) - AA / Migrationsverket
(Sprawa C-526/18) 1

Język postępowania: szwedzki

(2019/C 54/32)

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2018 r.)

Prezes szóstej izby zarządził wykreślenie sprawy z rejestru.

1 Dz.U. C 381 z 22.10.2018.