Sprawa C-524/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 10 sierpnia 2018 r. - Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG / Queisser Pharma GmbH & Co. KG.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.392.9/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 października 2018 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 10 sierpnia 2018 r. - Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG / Queisser Pharma GmbH & Co. KG
(Sprawa C-524/18)

Język postępowania: niemiecki

(2018/C 392/13)

(Dz.U.UE C z dnia 29 października 2018 r.)

Sąd odsyłający

Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Strona pozwana: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Pytania prejudycjalne

1)
Czy szczególne oświadczenia zdrowotne na podstawie jednego z wykazów, o których mowa w art. 13 lub 14 tego rozporządzenia, już wówczas "towarzyszą" w rozumieniu art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 1  odniesieniu do ogólnych, nieswoistych korzyści zdrowotnych, gdy odniesienie to znajduje się na przedniej stronie, a dozwolone oświadczenia na tylnej stronie opakowania zewnętrznego, zaś zgodnie z postrzeganiem odbiorców oświadczenia te wprawdzie merytorycznie jednoznacznie odnoszą się do odniesienia, lecz odniesienie to nie zawiera wyraźnej wskazówki, jak na przykład odsyłacza w postaci gwiazdki, do oświadczeń znajdujących się na tylnej stronie?
2)
Czy odniesienia do ogólnych, nieswoistych korzyści w rozumieniu art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 także wymagają dowodu w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia?
1 Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U. 2006, L 404, s. 9).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.