Sprawa C-521/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (Finnland) w dniu 18... - OpenLEX

Sprawa C-521/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (Finnland) w dniu 18 listopada 2014 r. SOVAG - Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs- Aktiengesellschaft/If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.34.12/2

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 lutego 2015 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (Finnland) w dniu 18 listopada 2014 r. SOVAG - Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft/ If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
(Sprawa C-521/14)

(2015/C 034/13)

Język postępowania: fiński

(Dz.U.UE C z dnia 2 lutego 2015 r.)

Sąd odsyłający

Korkein oikeus

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: SOVAG - Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft

Druga strona postępowania: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 6 pkt 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 1 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy interpretować w ten sposób, że obejmuje on powództwo z tytułu rękojmi i gwarancji lub powództwo, którego przedmiotem jest inne równoważne roszczenie ściśle związane z pierwotnym powództwem, które osoba trzecia w dopuszczalny na mocy prawa krajowego sposób wnosi przeciwko jednej ze stron w celu rozstrzygnięcia go w tym samym postępowaniu sądowym?

1 Dz.U. L 12, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.