Sprawa C-519/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 9 lipca 2019 r. - Passenger Rights spółka akcyjna w Warszawie przeciwko Ryanair DAC w Dublinie (Irlandia).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.337.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 października 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 9 lipca 2019 r. - Passenger Rights spółka akcyjna w Warszawie przeciwko Ryanair DAC w Dublinie (Irlandia)
(Sprawa C-519/19)

Język postępowania: polski

(2019/C 337/08)

(Dz.U.UE C z dnia 7 października 2019 r.)

Sąd odsyłający

Sąd Okręgowy w Warszawie

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Passenger Rights SA

Strona pozwana: Ryanair DAC w Dublinie (Irlandia)

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 2 b), 3 ust. 1,2 i 6 ust. l Dyrektywy 93/13 EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich 1  i art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 2 - w zakresie badania ważności umowy o jurysdykcję należy tak interpretować, że na brak indywidualnego negocjowania warunków umowy i nieuczciwe postanowienia umowne wynikające z umowy prorogacyjnej dotyczącej jurysdykcji może się powoływać także końcowy nabywca wierzytelności nabytej w drodze cesji od konsumenta, który sam jednak statusu konsumenta nie posiada?

1 Dz.U.1993, L 95, s. 29 Polskie wydanie specjalne: Rozdział 15 Tom 002 P. 288 - 293
2 Dz.U.2012, L 351, s. 1

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.