Sprawa C-517/04: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem College van Beroep voor het... - OpenLEX

Sprawa C-517/04: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem College van Beroep voor het Bedrijfsleven wydanym w dniu 15 grudnia 2004 r. w sprawie Visserijbedrijf D.J. Koornstra & Zn. V.o.f. przeciwko Productschap Vis.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.69.4/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 marca 2005 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem College van Beroep voor het Bedrijfsleven wydanym w dniu 15 grudnia 2004 r. w sprawie Visserijbedrijf D.J. Koornstra & Zn. V.o.f. przeciwko Productschap Vis

(Sprawa C-517/04)

(2005/C 69/09)

(Język postępowania: niderlandzki)

(Dz.U.UE C z dnia 19 marca 2005 r.)

W dniu 20 grudnia 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem College van Beroep voor het Bedrijfsleven wydanym w dniu 15 grudnia 2004 r. w sprawie Visserijbedrijf D.J. Koornstra & Zn. V.o.f. przeciwko Productschap Vis.

College van Beroep voor het Bedrijfsleven zwrócił się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Czy opłata tego rodzaju, jak sporna opłata, którą przedsiębiorca zobowiązany jest uiścić w Państwie Członkowskim za przywóz krewetek łodzią rybacką zarejestrowaną w tym Państwie Członkowskim, a która służy finansowaniu sit i obieraków do krewetek w tym Państwie Członkowskim, jest zgodna z prawem wspólnotowym, a w szczególności z art. 25 i 90 WE, jeżeli opłata ta jest należna również od tego przedsiębiorcy za krewetki przewożone do innego miejsca we Wspólnocie?

2) Czy dla odpowiedzi na poprzednie pytanie istotne jest:

a. gdzie krewetki zostały złowione;

b. że krewetki po przywozie do innego miejsca we Wspólnocie transportowane są do Państwa Członkowskiego, gdzie jest zarejestrowana łódź rybacka;

c. że w przypadku przywozu do innego miejsca we Wspólnocie należy również tam wnieść opłatę za sortowanie i obieranie krewetek?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.