Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.2/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 27 kwietnia 2017 r. - Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV/Akros Chemicals Ltd, Komisja Europejska
(Sprawa C-516/15 P) 1

[Odwołanie - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Europejskie rynki stabilizatorów cynowych i stabilizatorów termicznych na bazie ESBO/estrów - Ustalanie cen, podział rynków i wymiana szczególnie chronionych informacji handlowych - Możliwość przypisania spółce dominującej noszącego znamiona naruszenia zachowania spółek zależnych - Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 - Artykuł 25 ust. 1 - Przedawnienie dla nakładania kar w odniesieniu do spółek zależnych - Wpływ na sytuację prawną spółki dominującej]

Język postępowania: angielski

(2017/C 202/03)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV (przedstawiciele: C. Swaak, R. Wesseling, advocaten)

Druga strona postępowania: Akros Chemicals Ltd, Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Bottka i P. Rossi, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH i Akzo Nobel Chemicals BV zostają obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 406 z 7.12.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.