Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.168.19/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 15 marca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Versailles - Francja) - Enedis, SA/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS
(Sprawa C-515/16) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Artykuły 107 i 108 TFUE - Pomoc państwa - Pojęcie pomocy przyznawanej przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych - Energia elektryczna z promieniowania słonecznego - Obowiązek zakupu po cenie wyższej niż rynkowa - Całkowita rekompensata - Brak uprzedniego zgłoszenia)

Język postępowania: francuski

(2017/C 168/24)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Sąd odsyłający

Cour d'appel de Versailles

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: Enedis, SA

Druga strona postępowania: Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS

Sentencja

1) Artykuł 107 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, że mechanizm taki jak ten ustanowiony w rozpatrywanych w postępowaniu głównym przepisach, przewidujący obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej przez instalacje korzystające z energii słonecznej po cenie wyższej od ceny rynkowej, który jest finansowany przez odbiorców końcowych energii elektrycznej, należy uznać za pomoc przyznawaną przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych.
2) Artykuł 108 ust. 3 TFUE należy interpretować w ten sposób, że w przypadku braku uprzedniego zgłoszenia Komisji Europejskiej stanowiącego pomoc państwa środka krajowego sądy krajowe mają obowiązek wyciagnięcia konsekwencji tej niezgodności z prawem, w szczególności w zakresie ważności aktów wykonawczych skutkujących wprowadzeniem tego środka pomocy w życie.
1 Dz.U. C 475 z 19.12.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.