Sprawa C-510/16: Carrefour Hypermarchés SAS i in. v. Ministre des Finances et des Comptes publics (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.408.7/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 listopada 2018 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 września 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État - Francja) - Carrefour Hypermarchés SAS i in. / Ministre des Finances et des Comptes publics
(Sprawa C-510/16) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Pomoc państwa - Artykuł 108 ust. 3 TFUE - Rozporządzenie (WE) nr 794/ 2004 - Zgłoszone systemy pomocy - Artykuł 4 - Zmiana pomocy istniejącej - Znaczny wzrost wpływów z podatków przeznaczonych na finansowanie systemów pomocy w stosunku do prognoz zgłoszonych Komisji Europejskiej - Próg 20 % pierwotnego budżetu]

Język postępowania: francuski

(2018/C 408/05)

(Dz.U.UE C z dnia 12 listopada 2018 r.)

Sąd odsyłający

Conseil d'État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Carrefour Hypermarchés SAS, Fnac Paris, Fnac Direct, Relais Fnac, Codirep, Fnac Périphérie

Strona pozwana: Ministre des Finances et des Comptes publics

Sentencja

Wzrost wpływów z podatków finansujących kilka zatwierdzonych systemów pomocy w porównaniu z prognozami zgłoszonymi Komisji Europejskiej, taki jak wzrost rozpatrywany w postępowaniu głównym, stanowi zmianę pomocy istniejącej w rozumieniu art. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. [108 TFUE] i art. 4 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia nr 659/1999 w związku z art. 108 ust. 3 TFUE, chyba że ów wzrost nie przekracza progu 20 % przewidzianego w art. 4 ust. 1 zdanie drugie tego ostatniego rozporządzenia.

Oceny tego progu należy dokonać - w sytuacji takiej jak ta rozpatrywana w postępowaniu głównym - na podstawie dochodów przeznaczonych na odnośne systemy pomocy, a nie na podstawie faktycznie przyznanej pomocy.

1 Dz.U. C 462 z 12.12.2016.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.