Sprawa C-510/12: Bloomsbury NV v. Belgische Staat. - OpenLEX

Sprawa C-510/12: Bloomsbury NV v. Belgische Staat.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.184.2/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 czerwca 2014 r.

Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 6 marca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Beroep te Gent - Belgia) - Bloomsbury NV przeciwko Belgische Staat

(Sprawa C-510/12) 1

(Artykuł 99 regulaminu postępowania - Czwarta dyrektywa 78/660/EWG - Artykuł 2 ust. 3 - Zasada wiernego odzwierciedlenia sytuacji - Artykuł 2 ust. 4 - Obowiązek informacji - Artykuł 2 ust. 5 - Obowiązek zastosowania odstępstwa - Artykuł 32 - Metoda oceny oparta na kosztach historycznych - Nieodpłatne nabycie przez spółkę wartości majątkowej)

(2014/C 184/03)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 16 czerwca 2014 r.)

Sąd odsyłający

Hof van Beroep te Gent

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Bloomsbury NV

Strona pozwana: Belgische Staat

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Hof van Beroep te Gent - Belgia - Wykładnia art. 2 ust. 3, 4 i 5 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (Dz.U. L 222, s. 11) - Zasada wiernego odzwierciedlenia sytuacji - Nabycie przez spółkę nieodpłatnie znacznej wartości majątkowej - Brak możliwości zaksięgowania jej wartości nabycia, co prowadzi do zniekształconego obrazu jej sytuacji w zakresie majątku, finansów i zysków

Sentencja

Artykuł 2 ust. 3, 4 i 5 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r wydanej na podstawie art. [44 ust. 2 lit. g) WE], w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek należy interpretować w ten sposób, że przepis ten nie nakłada na spółkę nabywającą nieodpłatnie wartość majątkową obowiązku wpisania jej w sprawozdaniu finansowym w wysokości wartości rzeczywistej.

1 Dz.U. C 46 z 16.2.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.