Sprawa C-507/09 P: Odwołanie wniesione w dniu 7 grudnia 2009 r. przez Goldman Management AD od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 16 listopada 2009 r. w sprawie T-354/09.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.221.15

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2010 r.

Odwołanie wniesione w dniu 7 grudnia 2009 r. przez Goldman Management AD od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 16 listopada 2009 r. w sprawie T-354/09

(Sprawa C-507/09 P)

(2010/C 221/24)

Język postępowania: bułgarski

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2010 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Goldman Management AD (przedstawiciel: adwokat I. Lilkova)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Republika Bułgarii

Trybunał (siódma izba) stwierdził niedopuszczalność odwołania postanowieniem z dnia 6 maja 2010 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.