Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.445.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie T-566/16, Josefsson / Parlament Europejski, wniesione w dniu 1 sierpnia 2018 r. przez Parlament Europejski
(Sprawa C-506/18 P)

Język postępowania: angielski

(2018/C 445/03)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2018 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Parlament Europejski (przedstawiciele: Í. Ní Riagáin Düro i V. Montebello-Demogeot, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Erik Josefsson

Żądania wnoszącego odwołanie

- uchylenie zaskarżonego wyroku;
- w konsekwencji, oddalenie skargi złożonej w pierwszej instancji;
- nakazanie każdej ze stron pokrycia własnych kosztów związanych z niniejszym postępowaniem;
- obciążenie E. Josefssona kosztami postępowania poniesionymi w pierwszej instancji.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania Parlament podnosi następujące zarzuty:

(i) Sąd naruszył prawo, przeinaczył okoliczności faktyczne i nie przedstawił uzasadnienia dotyczącego ustalenia, że wymóg posiadania wykształcenia prawniczego stanowi przyczynę zwolnienia skarżącego;
(ii) Sąd naruszył prawo, stwierdzając, że do przyjęcia schematu organizacyjnego, związanych z nim decyzji oraz zawartego w nim opisu stanowisk ma zastosowanie prawo skarżącego do bycia wysłuchanym;
(iii) Sąd przeinaczył okoliczności faktyczne, popełnił oczywisty błąd w ocenie i naruszył obowiązek uzasadnienia, stwierdzając, że gdyby skarżącego wysłuchano również w przedmiocie wymogu posiadania wykształcenia prawniczego, takie wysłuchanie faktycznie mogłoby zmienić wynik rozpatrywanego procesu decyzyjnego.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.